نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرمهای آموزشی

فرمهای آموزشی


 

فرمهای آموزشی

 

فرم درخواست انصراف از تحصیل

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

فرم انتقالی توام با تغییر رشته

فرم تقاضای بررسی مشکلات 

فرم اخذ پروژه کارشناسی

ارزیابی پروژه کارشناسی

فرم درخواست حذف ترم

فرم اخذ درس خود خوان

فرم تغییر رشته داخلی

تعهد نامه جهت ارسال ریزنمرات به دانشگاه آزاد

فرم تعهد کمیسیون موارد خاص دریافت