نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور آموزشی

مدیریت امور آموزشی


مدیریت امور آموزشی

   نام و نام خانوادگی: مهدی دهقانیان

گروه آموزشی: ریاضی  

رتبه دانشگاهی: استادیار

mdehghanian@sirjantech.ac.ir

03441522046

دانلود رزومه علمی