مدیریت امور آموزشی

مهدیار برفه ای - مدیریت امور آموزشی

مهدیار برفه ای

استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

m.barfei@sirjantech.ac.ir

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۴۶