کارکنان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن
۱ عیسی جانی پور مسئول دفتر آموزش ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۵
۲ زهره عتیقی امور فارغ التحصیلی ۰۳۴۴۲۵۲۲۰۹۲
۳ بدرالسادات فانیان کارشناس مسئول آموزش کل و فارغ التحصیلی ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۵
۴ پروین صادقی دبیرخانه آموزش ۰۳۴۴۲۵۲۲۰۴۱
۵ اسماء السادات حسینی پرونده الکترونیکی و استعداد درخشان ۰۳۴۴۱۵۲۲۳۰۲
۶ رضا صادقی کارشناس نظام وظیفه و نقل و انتقالات ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۴
۷
مهناز وحیدی کارشناس خدمات ماشینی ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۲
۸
اسماعیل مظفری کارشناس برگزاری کلاس ها ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۷۲
۹
سهیل صالحی کارشناس کمیسیون موارد خاص ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۴